Regulamin Sklepu Internetowego "E -Kominki Ratur NEW” oraz "E-kominki Ratur"

obowiązujący od dnia 25 grudnia 2015r.

Sklep Internetowy www.kominki.ratur.com.pl oraz www.wkladykominkowe24.com.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: www.kominki.ratur.com.pl oraz www.wkladykominkowe24.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.kominki.ratur.com.pl oraz www.wkladykominkowe24.com.pl  jest prowadzony przez firmę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "RATUR" Sklep Internetowy E-kominki Ratur w Radomiu

26-600 Radom, ul. Traugutta 40 lok. nr 13

NIP: 796-293-74-46
REGON: 142805140

Adres poczty elektronicznej: e-mail: kominki@ratur.pl

Adresy stron naszych sklepów: WWW:  https://www. kominki.ratur.com.pl lub http://www.wkladykominkowe24.com.pl

3. Adres do korespondencji:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "RATUR" Sklep Internetowy E-kominki Ratur NEW
26-608 Radom 10, ul. Żeromskiego 105, skytk. poczt. nr 303

4.Nr telefonów:

tel. : +48 48 363 55 79 , 502 2 593 lub 501 494 026

5. Treści strony www. kominki.ratur.com.pl oraz www.wkladykominkowe24.com.pl należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

6. Zakup w sklepie internetowym E-kominki Ratur NEW oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

7. Zamieszczone na stronie www.kominki.ratur.com.pl obrazy produktów nie stanowią oferty

sprzedaży w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

8. Sklep internetowy E-kominki Ratur prowadzi sprzedaż wysyłkową za pobraniem, lub przedpłatą w formie przelewu bankowego na wskazane konto, a także w systemie ratalnym za pośrednictwem banku Santander, i nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

9. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego ( z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców ).

10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w regulaminie sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawienia lub usunięcia.

 

II. Definicje

1. dzień roboczy -  jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustwowo wolnych od pracy,
2. formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta,
3. formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
4. klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechne obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna: albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży za sprzedawcę,
5. kodeks cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 wraz z późn. zm. ),
6. konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą ( loginem ) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym,
7. produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą,
8. regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego,
9. sklep internetowy – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www. kominki.ratur.com.pl na serwerze Apache,
10. sprzedawca – usługodawca – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RATUR” Sklep internetowy E-kominki Ratur, 26-600 Radom, ul. Tragutta 40 lok. Nr 13, NIP: 796-293-74-46 REGON: 142805140, adres poczty elektronicznej – e-mail: kominki@ratur.pl; adresy www: https://www.kominki.ratur.com.pl; http://www.wkladykominkowe24.com.pl  nr tel: + 48 48 363 55 79, 502 262 593 lub 501 494 026,

11. umowa – sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

12. usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

13. usługobiorca – ( 1 ) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna: albo (3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:  korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej,

14. ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami ),

15. zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

 

III. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.

 1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „ Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 2. Usługa elektroniczna – konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili bez podania przyczyny, usunięcia konta ( rezygnacji z konta ) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kominki@ratur.pl lub pisemnie na adres: ul. Traugutta 40, lok. Nr 13, 26-600 Radom.
 3. Formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu formularza zamówienia pola „potwierdzam zamówienie „ – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych ( w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego ). W Formularzu Zamówień niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj ), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 4. Usługa elektroniczna – Formularz Zamówienia – świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 5. Wymagania techniczne – niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu: (2) dostęp do poczty elektronicznej: (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej: (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Usługobiorca – obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mające na celu na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania – wpisywania treści o charakterze bezprawnym.

IV. Tryb postępowania reklamacyjnego związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego ( z wyłączeniem procedury Reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. X Regulaminu ),

Usługobiorca może składać reklamację na przykład:

 1. pisemnie na adres:  ul. Traugutta 40 lok. Nr 13, 26-600 Radom,
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kominki@ratur.pl
 3. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości: (2) żądania Usługobiorcy: oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez  Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

V. Warunki i procedura zawierania umowy sprzedaży

1. Sklep internetowy E-kominki Ratur, funkcjonujący pod adresem www.kominki.ratur.com.pl, i www.wkladykominkowe24.com.pl  służy do dokonywania zakupów produktów zaliczanych do artykułów budowlanych i wykończeniowych, instalacyjnych CO, wkładów kominkowych, pieców wolnostojących, biokominków, a dodatkowo produktów zaliczanych do artykułów spożywczych itp. – za pośrednictwem sieci Internet. W Sklepie Internetowym E-kominki Ratur można kupić wyłącznie oryginalne produkty producentów wyżej wymienionych branż.

2. Oferta sklepu internetowego E-kominki Ratur obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Państw Unii Europejskiej.

3. Do zakupu w sklepie internetowym E-kominki Ratur upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie internetowym, zgodnie z pkt. V niniejszego Regulaminu.

5. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w Złotych Polskich ( na życzenie Klienta cena może być podana w walucie EURO poprzez kliknięcie na stronie głównej w lewym górnym rogu strony www.kominki.ratur.com.pl oraz www.wkladykominkowe24com.pl i następuje automatyczne  przeliczenie wartości Produktu w walucie EURO ) i zawiera podatek od towarów i usług (VAT). O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia , a także o kosztach dostawy (  w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe ) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także wyrażenia przez Klienta woli związania się z umową sprzedaży.

6. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym  zgodnie z pkt.V Regulaminu.

7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień oraz formularza z danymi osobowymi, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży, a także z poprawnym, prawidłowo wypełnionymi danymi teleadresowymi, tj. istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

8.Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

9. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia (oferty Zamawiającego zawarcia umowy sprzedaży) jest potwierdzane przez firmę PHU "RATUR" drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

10. Wysyłając do Sklepu Internetowego E-kominki Ratur zamówienie, Zamawiający oświadcza, że   zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mają umożliwiać wykonanie umowy sprzedaży E-kominki Ratur jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma PHU "RATUR" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

12. PHU "RATUR" zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

13. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy:

♦ przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

14 . Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie  oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

15. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i ilością zamówionych produktów, i to tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem PHU "RATUR".

16. PHU "RATUR", właściciel E-kominki Ratur zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach E-kominki Ratur zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej zgodnie z pkt. V niniejszego Regulaminu.

17. PHU "RATUR", właściciel E-kominki Ratur, wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury proforma. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla płatnika podatku od towarów i usług w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury.

18. PHU "RATUR", właściciel sklepu E-kominki Ratur nie odpowiada za zmianę terminu dostawy jeżeli termin ten zostanie zmieniony przez producenta lub głównego dystrybutora zamówionego produktu. O zmianie tej Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie. Zamawiający może zaakceptować zmianę terminu dostawy lub odstąpić realizacji zamówienia.

19.PHU "RATUR ", właściciel sklepu E-kominki Ratur prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

20. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłania Klientowi stosownej wiadomości e-mail. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego E-kominki Ratur.

 

VI. CENA WYSYŁKI

1. Do zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wagi towaru i wyboru sposobu dostarczenia przesyłki.

2. Koszt przesyłki pobierany jest od każdego zamówienia osobno. Wysyłki realizowane są przez różne firmy przewozowe w różnych cenach, a ich wysokość jest 

   określona przy każdym złożonym zamówieniu.

3. Koszty przesyłki towarów do Państw Unii Europejskiej są ustalane indywidualnie i wymagają akceptacji Zamawiającego.

VII. Sposób i terminy płatności za produkt

Sklep Internetowy E-kominki Ratur udostępnia Klientowi/Zamawiającemu nastepujące płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1. Przelew tradycyjny - wpłata na konto Sprzedającego:

     a/ Bank Zachodni WBK S.A.

         Numer rachunku: 98 1090 2688 0000 0001 3085 7185


     b/ Bank: ING Bank Śląski S.A.

          Numer rachunku:  21 1050 1793 1000 0090 7858 8234

 

2. Przelew tradycyjny  - wpłata na konto Sprzedającego z zagranicy:

     Bank: ING Bank Śląski S.A.
     Numer rachunku:PL 21 1050 1793 1000 0090 7858 8234

     Kod BIC ( Swift ): ING BP LPW

 

3. Szybka płatność internetowa z konta bankowego, lub karta kredytowa - PayU:

4. Płatność przy odbiorze - należność pobiera doręczyciel. Zamawiający płaci  za towar przy dostawie.


5. Płatność w systemie ratalnymeRaty Santander Consumer Bank SA.

6. Płatność kartą płatniczą: MasterCard, Maestro Visa lub Visa Electron.

7. Platność  PayPal  darmowy (dla kupujących), łatwy i bezpieczny system płatności internetowych.  

 

Terminy płatności:

 

1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

3. W przypadku wyboru płatności w systemie ratalnym, Klient postępuje zgodnie ze wskazówkami określonymi przez Santander Consumer Bank SA.

 

VIII. Warunki dostawy zamówień

1.Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Państw Unii Europejskiej.

2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu ( w  tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe ) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „ koszty dostawy” oraz w trakcie Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.Termin dostawy Produktów do Klienta wynosi 48 godzin roboczych lub wynosi 30 Dni Roboczych, chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a/ w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,

b/ w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką Produktów określone są w regulaminie firm kurierskich Schenker, Siódemka, DPD, DHL, Kolporter, UPS, Raben, Pekaes S.A., Poczta Polska i pozostałe.

5.Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a/ sprawdzeniu przez Sprzedawcę kompletności wysłanych danych, potwierdzenia ilości i rodzaju i ceny zamawianego Produktu.

b/ jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.

c/ ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz informacji nt. dostareczenia faktury VAT.

d/ w momencie odbioru przesyłki Klient powinien uiścić należną opłatę kurierowi / jeśli płatność występuje – za pobraniem /, a następnie  sprawdzić zawartość przesyłki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu Produktu, Produkt jest inny niż zamawiany, lub Produkt  jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie

powiadomić niezwłocznie Sprzedającego telefonicznie na nr  tel.: 502 262 593, 501 494 026 lub + 48 48 363 55 79. Uszkodzenia zgłaszane przez zamawiającego po przyjęciu Produktu nie będą uwzględniane.

IX. Gwarancje Produktu

1.Do każdego zamówionego Produktu dołączona zostaje gwarancja producenta, co potwierdza załączona do produktu karta gwarancyjna w języku polskim.

2.Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.

3.Odbierając zamówiony produkt, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

 

X. Reklamacja produktu

( DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU )

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną ( rękojma ) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

1/ telefonicznie 48 363 55 79 lub 502 262 593;

2/ e-mailem na adres: kominki@tratur.pl;

3/ listownie na adres: ul. Traugutta 40 lok. Nr 13, 26-600 Radom.

3.  Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia.

4.  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:

1/ nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;

2/ tytuł lub przedmiot reklamacji;

3/ udokumentowane uprawnienia do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;

4/ roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;

5/ kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);

6/ podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej bądź za pomocą poczty elektronicznej w postaci scan zgłoszenia.

5. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 4 pkt.5 powyżej, Sprzedawca informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o koniczności uzupełnienia.

6. Klient  jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Sprzedawcę o konieczności uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.

7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Sprzedawcę lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.

8. Klient jest informowany pisemnie, e-maliowo lub telefonicznie przez Sprzedawcę o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.

9. W przypadku nie ustosunkowania się przez Sprzedawcę do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej uważa się, ze została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.

10. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

1/ napraw przeprowadzonych przez osoby nieuprawione, uszkodzenie lub zniszczenie numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;

2/ uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta ( niewłaściwe użytkowanie P:produktu );

3/ uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;

4/ uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

11. Gwarancji nie podlegają:

1/ przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;

2/ wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej ( pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcia zasilania, przepięcia, itp. ).

12. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a  także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

13. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminy, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

14. W przypadku konieczności odbioru produktu od Klienta, Sprzedawca wysyła po jego odbiór firmę Kurierską, na koszt Sprzedawcy.

15. Sprzedawca zastrzega sobie, że w przypadku oczywiście nieuzasadnionych reklamacji lub podania nieprawdziwych danych przez osobę, która złożyła reklamację, uprawniona jest do dochodzenia rzeczywistych kosztów poniesionych przy załatwianiu reklamacji.

XI. Odstąpienie od umowy zawarte na odległość

 

 1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:

1)      jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;

2)      w przypadku Klienta będącego konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres wskazany przez Sprzedawcę.

2. Zwrot odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i   nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

3. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedwcę o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres: PHU RATUR Sklep internetowy E-kominki Ratur ul. Traugutta 40 lok. Nr 13; 26-600 Radom lub e-mail: kominki@ratur.pl

 1. Sprzedawca ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

1)  w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;

2) w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci

faktury pro forma.

 1. Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:

1)      świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3)      w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

XII. Ochrona danyych osobowych

 1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Sklepu Internetowego E-kominki Ratur wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.

2. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostałyzebrane.

 XIII. Reklamacja produktu

( DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU )

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną ( rękojma ) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

1/ telefonicznie 48 363 55 79 lub 502 262 593;

2/ e-mailem na adres: kominki@tratur.pl;

3/ listownie na adres: ul. Traugutta 40 lok. Nr 13, 26-600 Radom.

3.  Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia.

4.  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:

1/ nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;

2/ tytuł lub przedmiot reklamacji;

3/ udokumentowane uprawnienia do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;

4/ roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;

5/ kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);

6/ podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej bądź za pomocą poczty elektronicznej w postaci scan zgłoszenia.

5. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 4 pkt.5 powyżej, Sprzedawca informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o koniczności uzupełnienia.

6. Klient  jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Sprzedawcę o konieczności uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.

7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Sprzedawcę lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.

8. Klient jest informowany pisemnie, e-maliowo lub telefonicznie przez Sprzedawcę o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.

9. W przypadku nie ustosunkowania się przez Sprzedawcę do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej uważa się, ze została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.

10. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

1/ napraw przeprowadzonych przez osoby nieuprawione, uszkodzenie lub zniszczenie numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;

2/ uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta ( niewłaściwe użytkowanie P:produktu );

3/ uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;

4/ uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

11. Gwarancji nie podlegają:

1/ przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;

2/ wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej ( pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcia zasilania, przepięcia, itp. ).

12. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a  także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

13. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminy, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

14. W przypadku konieczności odbioru produktu od Klienta, Sprzedawca wysyła po jego odbiór firmę Kurierską, na koszt Sprzedawcy.

15. Sprzedawca zastrzega sobie, że w przypadku oczywiście nieuzasadnionych reklamacji lub podania nieprawdziwych danych przez osobę, która złożyła reklamację, uprawniona jest do dochodzenia rzeczywistych kosztów poniesionych przy załatwianiu reklamacji.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiany Regulaminu:

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie sklepu kominki.ratur.com.pl

5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RATUR” w Radomiu 
właściciel Sklepu Internetowego E-kominki Ratur  NEW oraz E-kominki Ratur.

Regulamin Sklepu Internetowego "E -Kominki Ratur”

obowiązujący do dnia 25 grudnia 2015r.

Regulamin Sklepu Internetowego "E -Kominki Rat

obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresemwww.kominki.ratur.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.kominki.ratur.com.pl jest prowadzony przez firmę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "RATUR" Sklep Internetowy E-kominki Ratur w Radomiu
26-600 Radom, ul. Traugutta 40 lok. nr 13
NIP: 796-293-74-46
REGON: 142805140

3. Adres do korespondencji:


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "RATUR" Sklep Internetowy E-kominki Ratur
26-608 Radom 10, ul. Żeromskiego 105, skytk. poczt. nr 303


tel. : +48 48 363 55 79 ,

502 262 593 lub 501 494 026


http://www.kominki.ratur.com.pl

e-mail: kominki@ratur.pl

4. Treści strony www.kominki.ratur.com.pl należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
5. Zakup w sklepie internetowym E-kominki Ratur  oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

6. Zamieszczenie na stronie www.kominki.ratur.com.pl obrazów produktów nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

7. Od momentu potwierdzenia przez E-kominkiRatur otrzymania oferty Zamawiającego jest on nią związany.

8. Firma prowadzi  sprzedaż wysyłkową za pobraniem lub przedpłatą w formie przelewu bankowego na wskazane konto, i nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

1. Sklep internetowy E-kominki Ratur, funkcjonujący pod adresem www.kominki.ratur.com.pl, służy do dokonywania zakupów produktów zaliczanych do artykułów budowlanych i wykończeniowych, instalacyjnych CO, wkładów kominkowych, domów z bali, a dodatkowo produktów zaliczanych do artykułów spożywczych itp za pośrednictwem sieci Internet. W sklepie internetowym E-kominki Ratur można kupić wyłącznie oryginalne produkty producentów wyżej wymienionych branż.

2. Oferta sklepu internetowego E-kominki Ratur obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

3. Do zakupów w sklepie internetowym E-kominki Ratur upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień oraz formularza z danymi osobowymi, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży, a także z poprawnym, prawidłowo wypełnionymi danymi teleadresowymi, tj. istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia (oferty Zamawiającego zawarcia umowy sprzedaży) jest potwierdzane przez firmę PHU "RATUR" drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

7. Wysyłając ze sklepu internetowegoE-kominki Ratur zamówienie, Zamawiający oświadcza, że   zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mają umożliwiać wykonanie umowy sprzedaży E-kominki Ratur jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma PHU "RATUR" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. PHU "RATUR" zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

10. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy:

♦ przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

11. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski i Unii Europejskiej. Zamówienia należy składać w języku polskim i /lub angielskim.

12. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i ilością zamówionych produktów, i to tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem PHU "RATUR".

13. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym kominki.ratur.com.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

14. PHU "RATUR", właściciel E-kominki Ratur zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach E-kominki Ratur zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej zgodnie z § IV ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu.

15. PHU "RATUR", właściciel E-kominki Ratur, wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury proforma. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla płatnika podatku od towarów i usług w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury.

16. PHU "RATUR", właściciel sklepu E-kominki Ratur nie odpowiada za zmianę terminu dostawy jeżeli termin ten zostanie zmieniony przez producenta lub głównego dystrybutora zamówionego produktu. O zmianie tej Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie. Zamawiający może zaakceptować zmianę terminu dostawy lub odstąpić realizacji zamówienia.

17.PHU "RATUR ", właściciel sklepu E-kominki Ratur prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

III. CENA WYSYŁKI

1. Do zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wagi towaru i wyboru sposobu dostarczenia przesyłki.

2. Koszt przesyłki pobierany jest od każdego zamówienia osobno, a w przypadku przesyłki wysyłanej na palecie  ( dotyczy towarów branży kominkowej wynosi 110,oo zł PLN brutto, a koszt wysyłki paczką do 35 kg wynosi 24,oo zł PLN).

3. Koszty przesyłki towarów do Państw Unii Europejskiej są ustalane indywidualnie i wymagają akceptacji Zamawiającego.

IV. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

1. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie firm kurierskich Schenker, DHL, Kolporter, UPS, Pekaes S.A. i Poczta Polska.

2. PHU "RATUR", właściciel E-kominki - Ratur zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu wysłania przez Zamawiającego zamówienia złożonego przy pomocy formularza dostępnego na stronie

3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a) sprawdzeniu przez PHU "RATUR", właściciela E-kominki Ratur kompletności wysłanych danych,

b) skontaktowaniu się telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

4. Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, za pobraniem.. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury/ rachunku.

6. W momencie odbioru przesyłki Klient powinien uiścić należną opłatę kurierowi, a następnie  sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli PHU "RATUR", właściciela E-kominki Ratur telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem PHU "RATUR", właścicielem E-kominki Ratur tel.: 502 262 593, 501 494 026 lub + 48 48 363 55 79. Uszkodzenia zgłaszane przez zamawiającego po przyjęciu paczki nie będą uwzględniane.

V. GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Do każdy zakupionego i dostarczonego towaru posiada dosłana będzie gwarancja producenta, co potwierdza załączona do produktu karta gwarancyjna w języku polskim.

2. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta ,importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta, importera.

3. Odbierając zamówiony produkt Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

5. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, których nie może usunąć autoryzowany serwis producenta należy go niezwłocznie odesłać koniecznie z opisem wady oraz rachunkiem/ fakturą.

6. Reklamacje dotyczące wad towaru po upływie terminu, określonego w punkcie V. ust. 1, można złożyć na piśmie wysyłając ją na adres: PHU „RATUR” – właściciela E-kominki Ratur.

7. PHU „RATUR”, właściciel E-kominki Ratur zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej za pomocą poczty konwencjonalnej i udzielenia na podany przez Zamawiającego adres pocztowy informacji o sposobie jej załatwienia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania listu, a jeżeli konieczne jest odebranie towaru, to w ciągu 14 dni od dnia odbioru przez firmę kurierską zakupionego przez Zamawiającego produktu.

8. W przypadku konieczności odbioru produktu od zamawiającego, Konsultant PHU „RATUR”, właściciel E-kominki Ratur wysyła po jego odbiór firmę kurierską, na koszt PHU „RATUR”, właściciela E-kominki Ratur.

9. PHU „RATUR”, właściciel E-kominki Ratur zastrzega sobie, że w przypadku oczywiście nieuzasadnionych reklamacji lub podania nieprawdziwych danych przez osobę, która złożyła reklamację, uprawniona jest do dochodzenia rzeczywistych kosztów poniesionych przy załatwieniu reklamacji.

VI. ZASADY ZWROTU ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy na każdym etapie jej realizacji, jednak przed wysłaniem zamówionych towarów. Odstąpienie od umowy po tym czasie skutkuje poniesieniem kosztów transportu przesyłek przez zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.

4. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie lub plomby zabezpieczające towar.

5. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę.

6. Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez PHU „RATUR”, właściciela E-kominki Ratur zwróconego towaru, poprzez  wykonanie przelewu przez PHU „RATUR”, właściciela E-kominki Ratur na wskazane przez Zamawiającego konto.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RATUR”

w Radomiu - właściciel Sklepu Internetowego 

E-kominki Ratur.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RATUR” w Radomiu
właściciel Sklepu Internetowego E-kominki Ratur.